Laboratorium

Modelowanie molekularne:

Klaster obliczeniowy

bem

Klaster komputerowy zbudowany na serwerach obliczeniowych opartych o wielordzeniowe procesory  Xeon;  co najmniej 128  GB pamięci RAM na każdym nodzie oraz pamięć dyskowa rzędu 30 TB. Łączność pomiędzy nodami zapewniona przez szybki przełącznik typu InifiniBand (IB; 56 GB/s). Oprogramowanie: Gaussian 09 wraz z  Lindą, cp2k, Amber, FDynamo, system kolejkowania PBS. Zakup zostanie zrealizowany ze środków MAESTRO 6 w roku 2015.

Synteza chemiczna:

Liofilizator i koncentrator DNA

DSC_3715 DSC_3713

Urządzenia (ALPHA 1-2 LD Plus (Martin Chris); miVac (Genevac)) wykorzystywane do zatężania badanych próbek, odparowywania rozpuszczalników. Oba urządzenia umożliwiają kontrolowane przeprowadzenie procesu suszenia różnorodnych próbek dzięki  automatycznej regulacji ciśnienia, kontroli czasu i temperatury przebiegu procesu. Zakup zrealizowany z funduszy pozyskanych w ramach indywidualnego projektu finansowanego przez MNiSW (konkurs nr 40).

 Wyparka rotacyjna z pompą membranową

DSC_3716

Wyparka (Hei-VAP, Heidolph) wykorzystywana na wielu etapach syntezy chemicznej podczas tak standardowych procesów jak destylacja, odparowanie rozpuszczalników czy zatężanie. Charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i szybkością pracy oraz łatwością obsługi. Zakup zrealizowany z funduszy pozyskanych z NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 4 (2013).

Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej – system preparatywny 

HPLC preparatywne

Preparatywny system HPLC, który umożliwi oczyszczanie, badanie czystości oraz identyfikację zsyntezowanych związków chemicznych. System ten będzie wyposażony w kolektor frakcji, zarówno ręczny jak i automatyczny zawór nastrzykowy z pętlą dozującą oraz detektor UV-VIS z matrycą diodową. Niezwykle użyteczną cechą systemu będzie możliwość stosowania szerokiego zakresu przepływów oraz rozmiarów kolumn chromatograficznych. Zakup zostanie zrealizowany ze środków projektu MAESTRO w roku 2016.

Synteza enzymatyczna oraz badania fotochemiczne i radiacyjne:

Spektrometr mas

masówka

Wysokorozdzielczy system LC-MS (TT5600+ (SCIEX)) umożliwia identyfikację związków chemicznych oraz ustalanie ich struktur zarówno w przypadku związków mało-, jak i wielkocząsteczkowych. System obejmuje chromatograf cieczowy typu mikro (microLC), sprzężony ze spektrometrem mas typu QTRAP z analizatorem czasu przelotu (TOF) i jonizacją typu duo-electrospray. Zakup został zrealizowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (2013 r.).

Termocykler PCR

DSC_3698

Urządzenie do przeprowadzania standardowych reakcji PCR (Mastercycler gradient, Eppendorf) wraz z funkcją gradientu temperaturowego do optymalizacji warunków reakcji. Umożliwia programowanie gradientu temperatury w zakresie 20°C oraz optymalizację temperatury na wszystkich etapach protokołu PCR. Zakup zrealizowany z projektu indywidualnego finansowanego przez MNiSW (2008; konkurs nr 35).

Termocykler real-time PCR

DSC_3694

Urządzenie (Biorad CFX96) stosowane w ilościowym PCR. Ta nowoczesna technika analityczna charakteryzuje się dużą szybkością i czułością, a dzięki użyciu sond fluorescencyjnych wiążących się selektywnie z DNA, umożliwia zbadanie integralności interesujących sekwencji. Poza badaniem uszkodzeń DNA, technika ta może też posłużyć w badaniach na liniach komórkowych, ponieważ umożliwia określenie zmiany ekspresji poszczególnych genów w odpowiedzi komórki na różne substancje chemiczne, zmiany w środowisku – w tym także promieniowanie UV i jonizujące. Zakup zrealizowany z funduszy NCN w ramach grantu OPUS 3 (2013).

System do wizualizacji/dokumentacji żeli

 system wizualizacji żeli

Bardzo czuły system (Fusion FX, Fishert Biotec) o szerokim spektrum możliwości wyposażony między innymi w wysokiej rozdzielczości matrycę, stałoogniskowy, regulowany elektronicznie obiektyw, umożliwiający automatyczne i szybkie ustawianie ostrości, zdalnie sterowany 7-pozycyjny zmieniacz filtrów oraz wbudowany transiluminator UV/LED. Zakup zrealizowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (2013 r).

Stanowisko do naświetlań UV

DSC_3711

Specjalistyczny system optyczny wykorzystywany do fotolizy UV badanych próbek. Źródłem światła jest tu wysokociśnieniowa lampa rtęciowa/ksenonowa. Separacja wybranej długości fali z wiązki polichromatycznej realizowana jest przy pomocy monochromatora o zwiększonej jasności w zakresie UV, a monochromatyczna wiązka wprowadzana do fotolizowanego roztworu przez układ soczewek kwarcowych. System wyposażony jest także w miernik promieniowania UV (M250, Optel), umożliwiający precyzyjny dobór stosowanej dawki. Zakup zrealizowany z funduszy pozyskanych z NCN w ramach konkursu OPUS 3 (2013).

Zestawy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej – systemy HPLC

DSC_3697HPLC -stare                       

Dwa modułowe systemy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Dionex UltiMate 3000 (Dionex), LC-10AS (Shimadzu)), używane w zdecydowanej większości prowadzonych badań, stanowią jedno z podstawowych narzędzi badawczych, zarówno w ilościowej, jak i jakościowej analizie foto- i radioindukowanych uszkodzeń DNA. Jeden z chromatografów wyposażony jest w autosampler oraz detektor UV-VIS z matrycą fotodiodową. Zakup zrealizowany z funduszy pozyskanych w ramach indywidulanego projektu finansowanego przez MNiSW (konkurs nr 40).

Zestaw do ultrasprawnej chromatografii cieczowej – system UHPLC

UHPLC

Modułowy system UHPLC, pozwalający osiągać doskonałą rozdzielczość, przy zachowaniu bardzo krótkiego czasu pojedynczej analizy. Wyposażony w trzy rodzaje detektorów: UV-VIS z matrycą fotodiodową, detektor fluorescencyjny oraz uniwersalny detektor rozproszeniowy (ELSD), umożliwiający detekcję szerokiej gamy produktów, nawet tych nie zawierających chromoforów. Taka konfiguracja systemu UHPLC umożliwi uzyskanie wysokiej czułości, dokładności i efektywności prowadzonych analiz. Zakup zostanie zrealizowany ze środków projektu MAESTRO w roku 2016.

Badania komórkowe:

Komora laminarna

DSC_3734

To urządzenie (Biosan UVC/T-B-AR) służy do stworzenia przestrzeni roboczej wolnej od zanieczyszczeń. Zastosowanie komory z laminarnym przepływem powietrza i sterylizacją UV zapewnia zachowanie warunków koniecznych podczas pracy z liniami komórkowymi. Zakup zrealizowany z funduszy NCN pozyskanych w ramach konkursu PRELUDIUM 4 (2013).

Inkubator CO2 do hodowli komórkowych

DSC_3735

Urządzenie (Binder C 150 ) zapewniające optymalne warunki wzrostu kultur komórkowych tzn. odpowiednią temperaturę, wilgotność, jak również stężenie CO2. Optymalna wilgotność środowiska wzrostu w przypadku większości komórek ludzkich nowotworów powinna być utrzymywana na poziomie 95%, natomiast zachowanie właściwego stężenia CO2 (5 – 10%) w inkubatorze przeznaczonym do hodowli komórek jest niezwykle istotne dla zapewnienia odpowiedniego pH pożywki hodowlanej. Zakup zrealizowany z funduszy NCN pozyskanych w ramach grantu PRELUDIUM 4 (2013).

Mikroskop

DSC_3737

To proste urządzenie optyczne (OPTICA B-353PL) jest wykorzystywane do zliczania komórek w hodowli in vitro. Określanie gęstości komórek utrzymywanych w hodowli in vitro jest konieczne przy pasażowaniu i planowaniu poszczególnych doświadczeń. Zakup zrealizowany z funduszy NCN pozyskanych w ramach konkursu PRELUDIUM (2013).

Wirówka z chłodzeniem

DSC_3732

Wirówka (5702 R, Eppendorf) z możliwością regulacji temperatury wykorzystywana jest na wielu etapach prowadzenia hodowli komórkowej, np. podczas aktywacji głęboko zamrożonych komórek, rozdzielania zawiesin komórkowych czy izolacji kwasów nukleinowych. Kontrola temperatury umożliwia przede wszystkim uzyskiwanie wysokiej powtarzalności. Zakup został zrealizowany z funduszu NCN pozyskanych w ramach konkursu MAESTRO 6 (2015).

Wielodetekcyjny czytnik płytek wielodołkowych

 czytnik pytek

Wysokiej jakości czytnik (EnSpire, Perkin Elmer), łączący różne tryby detekcji, tj. absorbancję UV-VIS oraz fluorescencję (w tym fluorescencję czasowo rozdzielczą). Wykorzystywany podczas wielu testów komórkowych. Jego ogromną zaletą jest możliwość płynnej regulacji i wyboru dowolnej długości fali. Zakup zrealizowany z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (2013).

Komora do naświetlań promieniami X

x-ray

Kompaktowy napromiennik rentgenowski, który może być umieszczony bezpośrednio na stole laboratoryjnym. Jest mniejszą, prostszą w obsłudze i bezpieczniejszą alternatywą dla źródeł izotopowych. System umożliwia napromienianie komórek i innych próbek w laboratorium bez utraty sterylności i bezpieczeństwa. Wyposażony w zintegrowany dozymetr z automatyczną regulacją dawki (ADC). Zakup zostanie zrealizowany ze środków MAESTRO 6 w roku 2016.

 Komora do naświetlań UV-VIS  

komora UV komora UV - II

Komora jest urządzeniem przeznaczonym do napromieniania hodowli komórkowych oraz innych próbek z możliwością kontrolowania dawki lub czasu naświetlania promieniowaniem UV lub światłem widzialnym. Urządzenie pracuje w trzech zakresach UV: UV-C, UV-B,  UV-A, a także w zakresie widzialnym. System umożliwia precyzyjne sterowanie dawką promieniowania w dwóch różnych zakresach widmowych jednocześnie. Zakup zostanie zrealizowany ze środków projektu MAESTRO w roku 2016.

Cytometr przepływowy

cytometr przepływowy

Cytometr przepływowy wykorzystany zostanie w szeregu badań in vitro takich jak testy cytotoksyczności, analiza cyklu komórkowego, badanie proliferacji komórek czy analiza uszkodzeń DNA. Urządzenie będzie wyposażone w kilka laserów oraz detektorów fluorescencyjnych, co umożliwi analizowanie wielu różnych fluorochromów i zapewni wysoką dokładność oznaczeń zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Zakup zostanie zrealizowany ze środków projektu MAESTRO w roku 2016.

Odwrócony mikroskop fluorescencyjny

mikroskop fluorescencyjny

Odwrócony mikroskop fluorescencyjny znajdzie zastosowanie w licznych badaniach komórkowych. Planowany model wyróżniać się będzie wysokiej klasy optyką zapewniającą doskonały, kontrastowy i płaski obraz. Dodatkowo mikroskop zostanie wyposażony w specjalny system umożliwiający wewnątrzkomórkowy pomiar stężenia tlenu. Zakup zostanie zrealizowany ze środków projektu MAESTRO w roku 2016.

Inkubator CO2/O2 do hodowli komórkowych

inkubator

Urządzenie to zapewni sterylne środowisko wzrostu komórkowego, o optymalnej temperaturze i wilgotności, jak również odpowiednie stężenie CO2. Inkubator ten umożliwi też kontrolę stężenia tlenu. Niedotlenienie jest zjawiskiem charakterystycznym dla większości nowotworów litych, tak więc możliwość utrzymywania obniżonego, ale stałego oraz odtwarzalnego poziomu tlenu w czasie prowadzenia hodowli, wydaje się być niezwykle istotnym elementem planowanych badań. Zakup zostanie zrealizowany ze środków projektu MAESTRO w roku 2016.

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن